Palvelut

Fysioterapia

Fysioterapia on lääkinnällisen kuntoutuksen terapiamuoto, minkä keskeisenä tavoitteena on ohjata kuntoutujaa, parantaa ja ylläpitää hänen toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen, neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun ja manuaalisen terapian keinoin.

Fysioterapia on aina prosessi, missä tuetaan kuntoutujan terveyttä, arvioidaan ja tuetaan ohjaten liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kuntoutujan ja hänen lähiomaisten tai -ihmisten kanssa. Alkutilanteen arvioinnin perusteella laaditaan yhdessä kuntoutujan kanssa fysioterapiasuunnitelma ja tavoitteet ja niitä seurataan sovituin väliajoin. Varsinkin Kelan maksusitoumuksella tulevien kuntoutujien kanssa käytetään GAS-lomakketta arvioinnin tukena. Fysioterapeutti arvioi myös apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Kuntoutujaa motivoidaan, aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden lähi-ihmisten ja asiantuntijoiden kanssa.

Tomintaterapia

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää tai ylläpitää asiakkaan toimintakykyä hänelle merkityksellisillä elämänalueilla. Uusien toimintatapojen oppiminen muuttuneessa elämäntilanteessa voi liittyä itsestä huolehtimiseen, vapaa-aikaan tai työ- ja kotielämään.

Toimintakyvyssä tapahtuu muutoksia aktiivisen toiminnan yhteydessä, kun ihminen tekee ja saa toimia itse. Vuorovaikutus ja yhteistyö omaisten ja muun tukiverkoston kanssa on tärkeä osa toimintaterapiaa, tavoitteena asiakkaan omannäköisen arjen toteutuminen mahdollisimman hyvin. Myönteinen ilmapiiri ja kannustava palaute edistävät kuntoutumista.

Toimintaterapiaan kuuluu myös apuvälinetarpeen ja ympäristön muutostöiden arviointi sekä suositusten tekeminen.