Fysioterapia

Fysioterapia on lääkinnällisen kuntoutuksen terapiamuoto, minkä keskeisenä tavoitteena on parantaa sekä ylläpitää kuntoutujan toimintakykyä ja liikkumista. Tarjoamme fysioterapiaa Vantaalla Tikkurilan toimitilalla itsemaksaville henkilöille. Tarjoamme fysioterapiaa myös kotikäynteinä Vantaalla, Helsingissä tai muissa lähikunnissa. Itsekustanteisista kotikäynneistä on mahdollista hakea kotitalousvähennystä verotuksessa. Kotitalousvähennykseen oikeuttavaa fysioterapiaa voi ostaa myös vanhemmilleen. Teemme fysioterapiaa myös etäterapiana.

Kuntoutuja voi tulla Neurokuntoutukseen fysioterapiaan myös Kelan, HUS:n tai hyvinvointialueen (Vake, Helsinki, Keusote) lähettämänä. Tällöin terapiaa ohjaava kuntoutussuunnitelma tehdään sairaalassa tai terveysasemalla lääkärin toimesta.

Huomioimme terapiaprosessissa kuntoutujan voimavarat, toiveet ja tavoitteet, lähiyhteisön tuen sekä fyysisen toimintaympäristön. Fysioterapia voi olla ohjauksellista, liikkumisen laadullista harjoittelua, kävelykuntoutusta tai manuaalista terapiaa. 

Arvioimme fysioterapiassa myös apuvälineiden tarvetta ja ohjaamme apuvälineiden käyttöä. Tarvittaessa ohjaamme kuntoutujan hyvinvointialueen tai HUS:in apuvälinelainaamoon. Terapiaprosessissa pyrimme löytämään kuntoutujan lähtökohdista häntä motivoivia keinoja edetä kohti itsenäisempää ja toimintakykyisempää elämää.

Ota yhteyttä Neurokuntoutus NH oy

aikuisten fysioterapia: Anu Mänttäri, anu.manttari@neurokuntoutus.fi p. 044 767 4847

lasten fysioterapia: Nika Husso, nika.husso@neurokuntoutus.fi p. 050 412 6266

Ota yhteyttä Fysioterapia Johanna Markula Oy

aikuisten fysioterapia: Johanna Markula, johanna.markula@neurokuntoutus.fi p. 044 499 3277

Allasterapia

Allasterapia on fysioterapian erityismuoto, missä harjoitellaan itsenäistä liikkumista vedessä ja uimataitoja. Allasterapiassa lämmin vesi  rentouttaa kohonnutta lihasjänteyttä, hydrostaattinen paine antaa hyvän tuntemuksen keholle ja vahvistaa hengityselimistöä. Veden nosteen avulla vedessä on helpoin kuormittaa kehoa, jos liikkuminen on vaikeutunut. Vedessä liikkuminen on myös nivelystävällistä. Allasterapian tavoitteena voi olla myös ohjata henkilöä uintiharrastuksen pariin.  Lisää tietoa aiheesta Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitosta

Neurokuntoutus toteuttaa allasterapiaa useissa uimahalleissa Vantaalla, Helsingissä Tuusulassa ja Keravalla: Hakunila, Tikkurila, Myyrmäki, Hyrylä, Kerava, Itäkeskus, Vuosaari, Malmi, Mäkelänrinne, Siltamäki ja Leppävaara.

Ota yhteyttä: Nika Husso, p.050 412 6266 nika.husso@neurokuntoutus.fi tai

Anu Mänttäri, p. 044 767 4847 anu.manttari@neurokuntoutus.fi

Vauvojen, lasten ja nuorten fysioterapia

Fysioterapiassa ohjataan yksilön liikkumistaitojen kehittymistä. Neurokuntoutuksen vauvojen, lasten ja nuorten fysioterapeutit käyttävät NDT/ Bobath ja Psykofyysisen fysioterapian lähestymistapaa vauvojen, lasten ja nuorten fysioterapiassa.

Vauvojen, lasten ja nuorten fysioterapiassa kohdataan jokainen lapsi ja perhe yksilöllisesti huomioiden heidän voimavarat ja omat keinot auttaa ja tukea lasta. Ohjaamme lasta ja vanhempia säätelemään lapsen vireystilaa ja sanoitamme lapsen tunteita ja liikkumisen taitoja. Vauvojen ja lasten  fysioterapiassa analysoidaan ja tulkitaan yksilön leikkiin,  liikkumiseen, sensomotoriikkaan, toimintakykyyn, vireystilaan ja kommunikointiin liittyviä taitoja ja haasteita. Fysioterapeutti tuntee ihmisen liikkumistaitojen kehityksen ja peilaa kunkin yksilön taitoja niihin ohjaten lasta ikätasoisesti oppimaan mahdollisimman monipuoliseen liikkumiseen tai liikkumisen tapaan. Terapeutti toimii aina tiiviissä yhteistyössä lapsen vanhempien tai lähihenkilöiden kanssa, esimerkiksi päiväkodin henkilökunta, ohjaten lapsen havainnointia ja liikkumisen ohjaamista arkeen.

Yleisimpiä syitä tulla Hus:in, Kelan, Vaken, Keusoten, Vakuutusyhtiön tai Helsingin maksusitoumuksella fysioterapiaan ovat erilaiset perinnölliset sairaudet, kehitysvamma, CP -vamma, hidas- tai poikkeava motorinen kehitys, matala lihasjänteys (puhekielessä voidaan käyttää sanaa hypotonia), kohonnus lihasjänteys (puhekielessä spastisuus tai lihasjäykkyys), lihassairaudet, neuropatia, kipu, syöpä tai kehonkuvaan tai vireystilaan liittyvät pulmat.

Teemme fysioterapian kotikäyntejä vauvojen, lasten tai nuorten parissa pääsääntöisesti Vantaalla ja Helsingissä.  Teemme kotikäyntejä myös päiväkoteihin ja kouluihin lapsen kodin lisäksi. Terapiatiloissamme Vantaan Tikkurilassa on myös erillinen lasten fysioterapian sali.

Meillä käy vauvoja, lapsia tai nuoria myös itsemaksavana. Tarjoamme perheille itsemaksavasti 0-18kk vauvojen fysioterapian arvioita AIMS -testistöön pohjaten. Samaa testistöä käytetään Hus sairaaloissa vauvojen motorisen kehityksen arvioinneissa. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut vauvasi motorisesta kehityksestä ikävariaatioon nähden.

Lisää tietoa aiheesta: www.ndt-yhdistys.fi

www.psyfy.net

Ota yhteyttä: Nika Husso, p. 050 412 6266 nika.husso@neurokuntoutus.fi

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia on lääkinnällisen kuntoutuksen muoto, minkä tavoitteena on edistää tai ylläpitää henkilön liikkumis- ja toimintakykyä ja osallisuutta arjessa sekä parantaa elämänlaatua. Neurologinen fysioterapia soveltuu henkilöille, joilla on aivovaurion tai selkäydinvaurion jälkitila tai neurologinen sairaus kuten MS-tauti, Parkinsonin tauti, lihassairaus (kuten ALS), joku harvinainen lihassairaus, kehitysvamma tai CP-vamma. 

Neurologisen fysioterapian tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan ja usein hänen läheisten kanssa.  Fysioterapiassa huomioidaan asiakkaan voimavarat, elinympäristö sekä elämäntilanne.  Neurologista fysioterapiaa voidaan toteuttaa vastaanotolla Vantaan Tikkurilassa tai kuntoutujan arkiympäristössä kuten kotona, luonnossa, kuntosalilla, uimahallissa tai henkilön työ- koulu- tai päiväkotiympäristössä. 

Neurologisessa fysioterapiassa käytämme mm. Bobath-lähestymistapaa, minkä avulla on mahdollista arvioida ja hoitaa ihmisiä, joilla on keskushermoston vaurioista johtuvia toimintahäiriöitä, liikkumisen ja liikkeiden häiriöitä tai asennon säätelyyn liittyviä vaikeuksia. Neurologisessa fysioterapiassa kuntoutuja nähdään aktiivisena oppijana ja lähestymistavan avulla ratkaistaan havaittuja pulmia sekä terapiatilanteissa että yksilön elinpiirissä. Neurologisen fysioterapian työvälineinä meillä on käytössä myös mm. painokevennetty kävelyn harjoittelu sekä sähköstimulaatio.

Neurologiseen fysioterapiaa ohjaudutaan usein Kelan, kaupungin tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella. Neurologista kuntoutusta voi ostaa myös omakustanteisesti. Tällöin kotona toteutettavasta fysioterapiasta on mahdollisuus hakea kotitalousvähennystä.

Bobath- lähestymistavasta lisää: www.ibita.org.

Ota yhteyttä: Anu Mänttäri, p. 044 767 4847  anu.manttari@neurokuntoutus.fi tai

Johanna Markula, p. 044 499 3277 johanna.markula@neurokuntoutus.fi

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisellä fysioterapialla pyritään edistämään asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä. Psykofyysinen fysioterapia pohjautuu ymmärrykselle siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Psykofyysisessä fysioterapiassa keskeistä on kokemuksellinen oppiminen, mikä tapahtuu kehon ja mielen tiedostavan kohtaamisen kautta. Työskentelyssä korostuu asiakkaan ja terapeutin välinen kohtaaminen -vuorovaikutus ja yhteistyö.

Psykofyysisen fysioterapian työvälineitä ovat mm. erilaiset hengitys- ja kehotietoisuusharjoitukset, rentoutusmenetelmät, vireystilan hahmotuksen ja säätelyn harjoitukset, pehmytkudoskäsittelyt, liikeharjoitteet sekä vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Terapiassa huomioidaan hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle.

Psykofyysinen lähestymistapa soveltuu kaikkeen fysioterapeuttiseen työskentelyyn. Erityisesti suosittelemme psykofyysistä työskentelyä henkilöille, joilla on mielenterveyden ongelmia, neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakyvyn häiriöitä, stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, haasteita oman kehonkuvan kanssa,  ahdistuneisuutta, masennusta tai uupumusta,  traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita tai pitkittyneitä kiputiloja.

Lisää tietoa psykofyysisestä fysioterapiasta: psyfy.net

Ota yhteyttä: Anu Mänttäri, p. 044 767 4847 anu.manttari@neurokuntoutus.fi  tai

Johanna Markula, p. 044 499 3277 johanna.markula@neurokuntoutus.fi

Akupunktio

Akupunktio on neulojen avulla toteutettavaa kivunhoitoa. Akupunktion vaikuttavuus perustuu elimistön luontaisen kipua lievittävän hormonitoiminnan tuoton aktivoimiseen sekä hermoston rauhoittamiseen. Akupunktio aktivoi kehon oman paranemisprosessin. Akupunktiota voidaan yhdistää muihin fysioterapian terapiamenetelmiin ja harjoitteluun. Akupunktiolla voidaan hoitaa monenlaisia kiputiloja, myös pitkittynyttä kipua.

Ota yhteyttä: Anu Mänttäri, p. 044 767 4847 anu.manttari@neurokuntoutus.fi tai

Johanna Markula, p. 044 499 3277 johanna.markula@neurokuntoutus.fi

Painokevennetty kävelyharjoittelu

Painokevennetty kävelyharjoittelu

Painokevennetyn kävelyharjoittelun avulla voidaan kehittää tasapainoa, kävelykykyä, pystyasentoa ja sen hallintaa sekä parantaa fyysistä kuntoa. Neurokuntoutuksessa painokevennetty kävelyn harjoittelu toteutetaan Lite gait-laitteen avulla joko kävelymatolla tai lattialla toimitilallamme Vantaan Tikkurilassa. Painokevennetyssä harjoittelussa kuntoutujan asentoa tuetaan ja kehon painoa kevennetään valjaiden avulla, jolloin kuntoutuja voi harjoitella turvallisesti ja tehokkaasti.

Harjoittelussa toiston määrää suhteessa harjoitteluaikaan on korkea, mikä edistää oppimista. Lite gait-laitteen avulla voidaan harjoittaa turvallisesti tasapainon ja vartalon hallintaa sekä kehon symmetriaa joko seisten tai matalammissa alkuasennoissa.

Painokevennetty kävelyn harjoittelu on todettu tutkitusti vaikuttavaksi menetelmäksi neurologisessa kuntoutuksessa. Se soveltuu mm.  henkilöille, joilla aivo- tai selkäydinvaurion jälkitila, aivoverenkiertohäiriö tai  neurologinen sairaus kuten MS-tauti, CP-vamma, kehitysvamma tai Parkinsonin tauti. Sitä voidaan hyödyntää myös alaraajojen operaatioiden jälkeisessä kuntoutuksessa, kuten lonkka- tai polvileikkauksissa, ikääntyvien kuntoutuksessa, hengitys- ja verenkiertoelimistön harjoittamisessa, sekä lasten kuntoutuksessa.

Kävelyn harjoittelu toteutetaan aina fysioterapeutin arvion sekä yhdessä asiakkaan kanssa laadittujen tavoitteiden ja suunnitelman mukaisesti. 

Voit tulla painokevennettyyn kävelykuntoutukseen maksusitoumuksella tai  itsekustantamana sähköisen ajanvarauksen kautta. Olethan sitä ennen yhteydessä fysioterapeuttiimme, joka arvioi kanssasi harjoittelun mahdollisuuksia ja soveltuvuutta. 

Lisää tietoa painokevennetystä kävelyn harjoittelusta: www.litegait.com

Yhteydenotot: Anu Mänttäri, anu.manttari@neurokuntoutus.fi, p. 044 767 4847.

Kipukuntoutus

Kipukuntoutuksen tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa ylläpitämään tai parantamaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään. Kipukuntoutuksen tärkeänä tavoiteena on lisätä kuntoutujan omaa pystyvyyden ja elämän hallinnan tunnetta sekä ymmärrystä kivun taustalla olevista mekanismeista. Kipukuntoutuksessa pyritään löytämään ratkaisumalleja sekä selviytymiskeinoja elämänlaadun parantamiseksi.

Akuutin kivun hoidossa pyritään kivun hoidon lisäksi tunnistamaan kivun syy sekä ehkäisemään kivun uusiutuminen tai pitkittyminen. Pitkittyneen kivun kuntoutus on hyvin laaja-alaista. Siinä on olennaista kivun syyn selvittäminen sekä kivun mukana tuomien tuntemusten ja ajatusten kohtaaminen, jotta kipu ei hallitse tai rajoita liikaa ihmisen elämää.

Neurokuntoutuksessa Vantaan Tikkurilassa  tai kotikäynnein kivun hoito on paitsi terapian aikana tapahtuvaa toimintaa, myös asiakkaalle arkeen ohjattavaa kivun hoitoa sekä tarvittavien muutosten tukemista.  Kivun hoitona voi olla manuaalista terapiaa (mobilisointia, pehmytkudoskäsittelyä, lihaskalvojen käsittelyä), akupunktio- , lämpö- tai sähköhoitoa, teippausta, liikehoitoa tai liikeharjoittelua. Käytämme myös psykofyysisen fysioterapian menetelmiä, joita on kuvattu erillisessä kappaleessa.

Kivun hoito toteutuu usein moniammatillisesti. Jos näemme tarpeelliseksi lisätutkimuksia, lääkehoitoa, yksilöllisiä tukiratkaisuja tai apuvälineitä, ohjaamme kuntoutujan tarvittaessa eteenpäin.

Kipukuntoutus on osa lääkinnällistä kuntoutusta, mihin voi tulla Kelan, kaupungin tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella. Kipukuntoutukseen voi  tulla myös itsekustantamana varaamalla ajan sähköisen ajanvarauksen kautta tai puhelimitse. 

Ota yhteyttä: Anu Mänttäri, anu.manttari@neurokuntoutus.fi  p. 044 767 847

Johanna Markula, johanna.markula@neurokuntoutus.fi

p. 044-4993277