Fysioterapia

Fysioterapia on lääkinnällisen kuntoutuksen terapiamuoto ja sen keskeisenä tavoitteena on parantaa ja ylläpitää kuntoutujan toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä kuntoutuja tulee fysioterapiaamme HUS:n tai kaupungin tai hyvinvointialueen (Vantaa, Helsinki, Tuusula, Nurmijärvi) fysioterapian lähettämänä. Kuntoutuja voi saada myös Kelan päätöksellä terapiaa, mutta hänen terapiaa ohjaava kuntoutussuunnitelma tehdään aina sairaalassa tai terveysasemalla. Fysioterapia on prosessi ja kuntoutujillamme on usein jostain syystä alentunut  toimintakyky. Huomioimme terapiaprosessissa kuntoutujan voimavaroja eri näkökulmista, lähiyhteisön tuen ja fyysisen toimintaympäristön. Fysioterapia voi olla ohjauksellista, liikkumisen laadullista harjoittelua, kävelykuntoutusta tai  manuaalista terapiaa. Teemme fysioterapiaa myös etäterapiana.

Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan yhdessä kuntoutujan ja mahdollisesti hänen läheisten kanssa fysioterapiasuunnitelma ja tavoitteet, joita myös seurataan. Huomioimme tavoitteiden asettelussa kuntoutussuunnitelmaan asetetut tavoitteet.  Fysioterapeutti arvioi myös apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Terapiaprosessissa pyritään löytämään kuntoutujan lähtökohdistä häntä motivoivia keinoja edetä kohti itsenäisempää ja toimintakykyisempää elämää. Teemme moniammatillista yhteistyötä kuntoutujan prosessissa tukien hänen polulla mahdollisimman monipuolisesti. Teemme tiivistä yhteistyötä niin yrittäjäyhteisössämme kuin muiden kuntoutujan toimijoiden/terapeuttien kanssa, jos kuntoutujalla on myönnetty erilaisia terapiamuotoja.

Ota yhteyttä Neurokuntoutus NH oy

aikuisten fysioterapia: Anu Mänttäri, anu.manttari@neurokuntoutus.fi p. 044 767 4847

lasten fysioterapia: Nika Husso, nika.husso@neurokuntoutus.fi p. 050 412 6266

Ota yhteyttä Fysioterapia Johanna Markula Oy

aikuisten fysioterapia: Johanna Markula, johanna.markula@neurokuntoutus.fi p. 044 499 3277

Allasterapia

Allasterapia on fysioterapian erityismuoto, missä harjoitellaan itsenäistä liikkumista vedessä ja uimataitoja. Lämmin vesi rentouttaa kohonnutta lihasjänteyttä, paine antaa hyvän tuntemuksen keholle ja vahvistaa hengityselimistöä, veden noste auttaa harjoittamaan tasapainoa ja monesti vedessä on helpoin kuormittaa kehoa, jos liikkuminen on vaikeutunut. Tavoitteena voi olla ohjata henkilöä myös uintiharrastuksen pariin.   Lisää tietoa aiheesta Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitosta

Neurokuntoutus toteuttaa allasterapiaa useissa uimahalleissa: Hakunila, Tikkurila, Myyrmäki, Hyrylä, Kerava, Itäkeskus, Vuosaari, Malmi, Mäkelänrinne, Siltamäki ja Leppävaara.

Ota yhteyttä: Nika Husso, p.050 412 6266 nika.husso@neurokuntoutus.fi tai

Anu Mänttäri, p. 044 767 4847 anu.manttari@neurokuntoutus.fi

NDT

NDT/Bobath -lähestymistapa (Neurodevelopmental Treatment) on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen viitekehys vauvojen ja lasten terapiassa. Sen kansainvälinen järjestö EBTA ohjaa kansallista koulutustoimintaa ja lähestymistavan raameja.

NDT/Bobath -lähestymistapa tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita yksilön liikkumiseen, sensomotoriikkaan, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä ja siihen liittyen yksipuolisista liikemalleista. NDT/Bobath -lähestymistapa ohjaa terapeuttia ratkaisemaan havaittuja pulmia terapiatilanteissa ja yksilön elinpiirissä ohjaten lasta kohti monipuolisia ja laadullisesti optimaalisia liikkumisen keinoja, jotta hänen toimijuus omassa elämänpiirissä olisi mahdollisimman monipuolista, antoisaa ja ikätasoista. Terapeutti toimii aina tiiviissä yhteistyössä lapsen vanhempien tai lähihenkilöiden kanssa ohjaten lapsen havainnointia ja liikkumisen ohjaamista arkeen.

Lisää tietoa aiheesta: www.ndt-yhdistys.fi.

Ota yhteyttä: Nika Husso, p. 050 412 6266 nika.husso@neurokuntoutus.fi

Bobath

Bobath -viitekehys on on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. Sen loivat 1940-luvulla Lontoossa lääkäri Karel Bobath ja hänen vaimonsa, fysioterapeutti Berta Bobath. Lähestymistapaa käytetään aikuisten terapiassa. Nykytietämys motorisen kontrollin ja motorisen oppimisen teorioista ohjaavat terapian sisältöä.

Bobath-lähestymistapa on ongelmanratkaisutapa, jonka avulla on mahdollista arvioida ja hoitaa ihmisiä, joilla on keskushermoston vaurioista johtuvia toimintahäiriöitä, liikkumisen ja liikkeiden häiriöitä tai asennon säätelyyn liittyviä vaikeuksia. Bobathissa kuntoutuja nähdään aktiivisena oppijana ja lähestymistavan avulla ratkaistaan havaittuja pulmia sekä terapiatilanteissa että yksilön elinpiirissä. Lisää tietoa aiheesta: www.ibita.org.

Ota yhteyttä: Anu Mänttäri, p. 044 767 4847  anu.manttari@neurokuntoutus.fi tai

Johanna Markula, p. 044 499 3277 johanna.markula@neurokuntoutus.fi

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisen fysioterapian perustana on ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava psykofyysinen ihmiskäsitys. Psykofyysinen fysioterapia pohjautuu ymmärrykselle siitä, että keho ja mieli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Psykofyysisessä fysioterapiassa keskeistä on kokemuksellinen oppiminen. Terapiamenetelminä käytetään mm. erilaisia hengitys- ja kehotietoisuusharjoituksia, joiden kautta tavoitteena on oppia tunnistamaan kehon viestejä ja niiden merkitystä mm. kipuihin, jännityksiin, stressiin, mielen oireisiin.

psyfy.net

Ota yhteyttä: Anu Mänttäri, p. 044 767 4847 anu.manttari@neurokuntoutus.fi  tai

Johanna Markula, p. 044 499 3277 johanna.markula@neurokuntoutus.fi

Akupunktio

Akupunktio on neulojen avulla toteutettavaa kivunhoitoa. Akupunktion vaikuttavuus perustuu elimistön luontaisen kipua lievittävän hormonitoiminnan tuoton aktivoimiseen sekä hermoston rauhoittamiseen. Akupunktio aktivoi kehon oman paranemisprosessin. Akupunktiota voidaan yhdistää muihin fysioterapian terapiamenetelmiin ja harjoitteluun. Akupunktiolla voidaan hoitaa monenlaisia kiputiloja, myös pitkittynyttä kipua.

Ota yhteyttä: Anu Mänttäri, p. 044 767 4847 anu.manttari@neurokuntoutus.fi tai

Johanna Markula, p. 044 499 3277 johanna.markula@neurokuntoutus.fi

Painokevennetty kävelyharjoittelu

Painokevennetty kävelyharjoittelu

Coach Ratkaisukeskeinen valmennus

Coach Ratkaisukekseinen valmennus on prosessi, missä ohjataan henkilöä löytämään omia vahvuuksia, potentiaalia ja näkemään mahdottomaksikin koetuissa asioissa tai tilanteissa uusia mahdollisia näkökulmia ja ratkaisuja. Menetelmä ohjaa ajatteluprosesseja ja tavoitteellistaa asiakkaan tuomaa haastetta kohti onnistumista. Coach esittää asiakkalle erilaisia mieltä haastavia kysymyksiä ohjaten prosessia tavoitteiden asetteluun ja niiden toteutumiseen. Asiakkalta löytyy kaikki vastaukset. Sinussa on kaikki!

”Coaching on ajattelua herättävää ja luovaa kumppanuutta prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.” Sirkku Ruutu, Siria Coach kouluttaja.

Coaching tapaamiset  voidaan toteuttaa etänä tai toimitilallamme.

Ota yhteyttä: Nika Husso, nika.husso@neurokuntoutus.fi  p.050 412 6266